سوالات فصل هشتم علوم تجربی دوم  راهنمائي (هوازدگي)

1

جملات زير را با كلمات مناسب پر كنيد.

خاك كامل بايد حداقل ............... افق داشته باشد. 

 

2

جنبش كند مواد در دامنه‌هاي كم شيب را ............. گويند. 

 

3

هر چه مقدار ........... در خاك بيشتر باشد قابليت نفوذپذيري خاك كمتر مي‌شود. 

 

4

مهم‌ترين عامل مؤثر در هوازدگي فيزيكي ............... و عامل هوازدگي شيميايي ............. است. 

 

5

منبع اصلي نيتروژن لازم براي رشد گياهان ............. است. 

 

6

گياخاك بر خاصيت ............. خاك مي‌افزايد.  

 

7

هر چه افق‌هاي خاك .............. باشد خاك كامل‌تر است. 

 

8

محصول هوازدگي سنگ‌ها .............. مي‌باشد. 

 

9

بلور كاني‌هاي ثانويه در ميان .............. سنگ‌ها رشد مي‌كند. 

 

10

هر چه رنگ خاك تيره‌تر باشد مقدار نسبي .......... آن بيشتر است. 

 

11

رطوبت مواد هوازده جنبش‌هاي ................ را تسريع مي‌كند. 

 

12

در خاك‌هاي .............. مقدار گياخاك ممكن است به 70% برسد. 

 

13

خاك علاوه بر مواد معدني مواد.............. نيز دارد.  

 

14

كاني‌هاي .............. زودتر از ساير كاني‌ها با اكسيژن هوا تركيب مي‌شوند.  

 

15

گرانيت در اثر هوازدگي فيزيكي به ............. تبديل مي‌شود. 

 

16

به خاك‌هايي كه مقدار رس آنها زياد باشد مقداري ............ اضافه مي‌كنند تا قابل استفاده جهت كشاورزي شود.  

 

17

تغييراتي كه در سنگ‌ها بر اثر عوامل فيزيكي، شيميايي و زيستي بوجود مي‌آيد و باعث شكستن سنگ‌ها مي‌شود را .............. گويند. 

 

18

در هوازدگي ............ سنگ‌ها به قطعات كوچكتر ولي با همان ساختمان و تركيب شكسته و خرد مي‌شوند.  

 

19

هرچه تعداد دفعات انجماد و ذوب آب در داخل شكاف سنگ‌ها بيش‌تر باشد، ............... سريع‌تر انجام مي‌گيرد.  

 

20

در هوازدگي ................ تركيب سنگ‌ها و كاني‌ها تغيير مي‌كند و در نتيجه آن، مواد جديد بوجود مي‌آيد.  

 

21

در اثر واكنش تركيب آب با فلدسپات‌ها ............ بوجود مي‌آيد.  

 

22

وجود ............. و .......... باعث مي‌شوند سرعت تركيب شدن اكسيژن با كاني‌ها بيشتر شود.  

 

23

سرعت تركيب اكسيژن با كاني‌ها در مناطق .............. بيشتر ديده مي‌شود.  

 

24

تنفس جانوران موجود در خاك و نيز ريشه‌ي گياهان موجب افزايش مقدار .......... مي‌شوند.  

 

25

نخستين تغيير مهمي كه پس از خرد شدن سنگ‌ها رخ مي‌دهد، .............. است. 

 

26

گياخاك فضاي بين ذرات خاك را كه محل ........... است زياد مي‌كند. 

 

27

هر چه مقدار رس خاك بيشتر باشد، خاك قابليت نفوذ خود را نسبت به ............ و .............. از دست مي‌دهد. 

 

28

به خاك‌هايي كه مقدار رس آن‌ها زياد باشد مقداري .............. اضافه مي‌كنند. 

 

29

خاك بيابانها به علّت كمي هوازدگي ......... معمولاً نازك و به صورت تكه‌تكه‌اند. 

 

30

خاك بيابان‌ها مواد ........... ندارد. 

 

31

ميزان توانايي خاك در پرورش دادن گياهان مورد نياز انسان را .............. خاك مي‌گويند. 

 

32

گزينه‌ي صحيح را با علامت × مشخص كنيد.

گرانيت در اثر هوازدگي شيميايي به كدام يك تبديل مي‌شود؟         الف) رس                  ب) ماسه 

ج) بازالت                                     د) نمك هاي محلول

 

33

در اثر تركيب آب با فلدسپات ............. بوجود مي‌آيد.   الف) ياقوت               ب) الماس                  ج) زمرّد                 د) خاك‌رس 

 

34

كدام گياه به خاك نياز ندارد؟               الف) سرخس          ب) خزه                ج) گلسنگ             د) گياهان گل‌دار

 

35

كدام يك از موارد زير جزء ويژگي‌هاي خاك بيابان است؟

الف) داشتن مواد آلي زياد                                    ب) غني بودن مواد محلول  

ج) لايه قطور سطحي خاك                                    د) همه‌ي موارد    

 

36

منبع اصلي نيتروژن لازم براي رشد گياهان چيست؟  الف) گياخاك            ب) هوا                 ج) آب                     د) باكتري

 

37

عامل اصلي هوازدگي شيميايي كدام است؟

الف) آب                 ب) اكسيژن                     ج) گاز كربن‌دي‌اكسيد                       د) جانوران حفاري

 

38

مهم‌ترين عامل در هوازدگي فيزيكي كدام است؟

الف) فعاليت گياهان و جانوران                   ب) اثر آب و كربن‌دي‌اكسيد           

ج) انبساط و انقباض سنگ‌ها                      د) يخ بستن آب در درز و شكاف سنگ‌ها                                                      

 

 

39

مهم‌ترين عامل در حاصلخيزي خاك كدام است؟ الف) جانداران تجزيه كننده           ب) آب             ج) املاح       د) تركيبات شيميايي   

 

40

گياهان به كدام عنصر احتياج كمتري دارند؟      الف) كلسيم             ب) نيتروژن                 ج) پتاسيم                 د) فسفر

 

41

غني‌ترين خاك به لحاظ داشتن مواد محلول كدام يك مي‌باشد؟

الف) خاك علفزار         ب) خاك كوهستان       ج) خاك بيابان            د) خاك جنگل

 

42

كدام خاك داراي گياخاك فراوان مي‌باشد؟      الف) خاك علفزار          ب) خاك كوهستان           ج) خاك بيابان        د) خاك جنگل

 

43

جابه‌جائي مواد در دامنه‌هاي كم شيب بر اثر كشش زمين را چه مي‌نامند؟

الف) زمين لغزه                   ب) زلزله                   ج) خزش                  د) الف و ج 

 

44

نخستين تغيير مهمي كه پس از خرد شدن سنگ‌ها رخ مي‌دهد چيست؟    الف) بوجود آمدن خاك                       ب) رويش گياهان

ج) تشكيل گياخاك                             د) زمين لغزه

 

45

تركيب شدن اكسيژن با كاني ها در كدام مناطق بيشتر ديده مي‌شود؟الف) گرم و خشك                             ب) كوهستاني

ج) گرم و مرطوب                                د) گرم و معتدل

 

46

كدام كاني‌ها زودتر از ساير كاني‌ها با اكسيژن هوا تركيب مي‌شوند؟الف) فلدسپات‌ها              ب) كاني‌هاي آهن‌دار

ج) كاني‌هاي سيليكاتي                              د) كاني‌هاي آهك‌دار 

 

47

عامل اصلي هوازدگي شيميايي چيست؟             الف) اكسيژن              ب) كربن‌دي‌اكسيد           ج) آب                 د) گرما

 

48

كدام عناصر بيشتراز ساير عناصر مورد نياز گياهان هستند؟          الف) نيتروژن، پتاسيم و فسفر               ب) منيزيم، كلسيم و آهن      

ج) گوگرد، يد و سديم                             د) نيتروژن، اكسيژن و پتاسيم

 

49

سؤالات تشريحي

هوازدگي چيست؟ انواع هوازدگي را نام ببريد.    

 

50

فرق هوازدگي فيزيكي با هوازدگي شيميايي چيست؟  

 

51

مقدار خاك يك منطقه به چه عواملي بستگي دارد؟(3 مورد)  

 

52

حاصل‌خيزي خاك به چه عواملي بستگي دارد؟چهار مورد نام ببريد.  

 

53

چگونه جانوران در زير زمين باعث هوازدگي شيميايي مي‌شوند؟  

 

54

دو مورد از فوايد گياخاك را بنويسيد.  

 

55

ويژگي‌هاي خاك علفزار را بنويسيد.   ويژگي‌هاي خاك كوهستان را بنويسيد.   ويژگي‌هاي خاك بيابان را بنويسيد.  

 

56

منظور از هوازدگي فيزيكي چيست؟  

 

57

زمين لغزه را توضيح دهيد.  

 

58

منظور از افق خاك چيست؟  

 

59

 خزش را توضيح دهيد.  

 

60

ويژگي‌هاي خاك جنگل را بنويسيد.  

 

61

چرا خاك بيابان براي كشاورزي مساعد نيست؟  

 

62

منظور از هوازدگي شيميايي چيست؟  

 

63

گياخاك چيست؟  

 

64

ويژگي‌هاي افق A را بنويسيد.   ويژگي‌هاي افق B را بنويسيد.   ويژگي‌هاي افق C را بنويسيد 

 

65

آيا گياخاك يك منطقه در جمعيت جانداران تأثير دارد؟ چرا؟ 

 

66

چگونه آب و كربن‌دي‌اكسيد باعث هوازدگي شيميايي در سنگ‌ها مي‌شوند؟ 

 

67

مهم‌ترين عناصر موردنياز گياهان را نام ببريد. (3 مورد) 

 

68

منظور از حاصلخيزي خاك چيست؟ 

 

69

جانداراني كه در خاك زندگي مي‌كنند چگونه باعث هوازدگي شيميايي در سنگ‌ها مي‌شوند؟ 

 

70

چرا كشاورزان قبل از كشت، زمين را شخم مي‌زنند؟ 

 

71

چرا برخي از كشاورزان يك گياه را دوبار متوالي در يك زمين نمي‌كارند؟ 

 

72

چرا ذرات رس مهم‌ترين مواد معدني خاك‌ها هستند؟ 

 

73

چرا به خاك‌هايي كه مقدار رس آنها زياد است مقداري ماسه اضافه مي‌كنند؟ 

 

74

نخستين تغيير مهمي كه پس از خرد شدن سنگ‌ها رخ مي‌دهد چيست؟ 

 

75

انسان چگونه باعث هوازدگي فيزيكي مي‌شود؟ 

 

76

ريشه‌ي گياهان چگونه باعث هوازدگي فيزيكي مي‌شود؟ 

 

77

 چرا زمين‌شناسان عقيده دارند هوازدگي فيزيكي كمك زيادي به هوازدگي شيميايي مي‌كند؟ 

 

78

چه عواملي باعث هوازدگي شيميايي مي‌شوند؟ (3 مورد

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم اسفند 1390ساعت 12:39  توسط  علی یوسفی  |