سوالات فصل هشتم علوم سوم راهنمائي

رديف

سوالات

بارم

1

جملات زير را تکمیل كنيد.

هر گاه دو جسم را به همديگر مالش دهيم هر دو داراي .............. مي‌شوند. 

 

2

وقتي دو جسم داراي بار الكتريكي مي‌شوند، بر يك ديگر ............ وارد مي‌كنند. 

 

3

دو جسم كه بار الكتريكي همنام دارند همديگر را ............... مي‌كنند. 

 

4

دو جسم كه بار الكتريكي ناهمنام دارند همديگر را .................... مي‌كنند. 

 

5

در يك اتم در حالت عادي، تعداد ................ هميشه با تعداد الكترونها مساوي است.  

 

6

وسيله‌اي كه نشان مي‌دهد يك جسم بار الكتريكي دارد يا ندارد، همچنين نوع بار جسم را نشان مي‌دهد ............. نام دارد. 

 

7

در حالت عادي اتم از نظر بار الكتريكي ................. است.  

 

8

اگر يك اتم ، الكترون بدست آورد ، داراي بار الكتريكي ............ مي‌شود.  

 

9

اگر از يك اتم، الكتروني جدا شود، داراي بار الكتريكي ............. مي‌شود.  

 

10

باردار شدن اتم‌ها فقط از طريق انتقال ............ انجام مي‌شود و پروتو‌نها در اين كار نقشي ندارند.  

 

11

باردار كردن اجسام رسانا را توسط يك جسم باردار ديگر ............. گويند.   

 

12

ابر‌ها به علّت مالش به ............ يا ............، داراي بار الكتريكي مي‌شوند.  

 

13

جهش الكترونها از يك جسم به يك جسم ديگر را .............مي‌گويند كه همراه با نور و گرما است.  

 

14

به تخليه الكتريكي بين ابر و زمين ...................گفته مي‌شود.  

 

15

براي حفاظت ساختمانهاي بلند از خطر صاعقه از ............... استفاده مي‌كنند.  

 

16

برقگير يك ميله‌ي كلفت مسي است كه در ....................نقطه‌ي ساختمان‌هاي بلند نصب مي‌شود.  

 

17

برقگير ................. را از ابر باردار مي‌گيرد و به زمين منتقل مي‌كند.  

 

18

صحيح و غلط بودن جملات زير را مشخص كنيد.

دو جسم كه بار الكتريكي همنام دارند همديگر را مي‌ربايند.  

 

19

پارچه پشمي بر اثر مالش با موي سر تكه‌هاي كاغذ را جذب مي‌كند.  

 

20

دو نوع بار الكتريكي مثبت و منفي وجود دارد.  

 

21

به تخليه الكتريكي بين دو ابر باردار صاعقه يا آذرخش مي‌گويند.  

 

22

باردار شدن اتم‌ها فقط از طريق انتقال الكترونها انجام مي‌شود.  

 

23

وقتي جسم الكترون از دست بدهد بار الكتريكي مثبت پيدا مي‌كند.  

 

24

در حالت عادي اتم‌ها بار الكتريكي منفي دارند.  

 

25

براي جلوگيري از خطر صاعقه در ساختما‌نهاي بلند از برق نما استفاده مي‌كنند.  

 

26

ابر‌ها بر اثر مالش به همديگر باردار مي‌شوند.  

 

27

به جهش الكترون از يك جسم به جسم ديگر را جرقه الكتريكي مي‌گويند. 

 

28

گزينه‌ي درست را با علامت × مشخص كنيد.

كدام وسيله باردار بودن جسم و نوع بار جسم را نشان مي‌دهد؟

الف) برقگير                 ب) برق‌نما                 ج) ولت‌سنج               د) اهم‌متر  

 

29

به تخليه الكتريكي ابر و زمين ............... مي‌گويند.

الف) صاعقه                ب) آذرخش          ج) الكتروسكوپ            د) الف و ب  

 

30

كدام ذره از اتم به راحتي از آن جدا مي‌شود؟

الف) الكترون             ب) پروتون          ج) نوترون            د) نوترون  و پروتون  

 

31

در يك اتم در حالت عادي تعداد ......... با ........... مساوي است.

الف) الكترون- نوترون                            ب) پروتون- الكترون      

ج) الكترون- نوترون                               د) پروتون- نوترون   

 

32

الكتروسكوپي داراي بار منفي است. جسم بارداري را به آرامي به آن نزديك مي‌كنيم، ورقه‌هاي آن از هم بازتر مي‌شود. اين جسم داراي بار الكتريكي ............. است.

الف) منفي               ب) مثبت       ج) معلوم نيست                  د) بدون بار 

 

33

براي باردار كردن كدام يك از اجسام زير روش القا استفاده مي‌شود؟

الف) اجسام پلاستيكي                          ب) اجسام فلزي      

ج) اجسام شيشه‌اي                               د) اجسام عايق 

 

34

در كدام يك از اجسام زير تعداد بي‌شماري الكترون آزاد وجود دارد؟

الف) يك قطعه مس          ب) چوب خشك          ج) شيشه           د) پلاستيك  

 

35

اتم خنثي در چه شرايطي داراي بار منفي مي‌شود؟

الف) الكترون از دست بدهد                      ب) الكترون بدست بياورد          

ج) پروتون بدست آورد                             د) نوترون از دست بدهد  

 

36

بار الكتريكي از درون كداميك از موارد زير عبور نمي‌كند؟

الف) مس                  ب) آهن                    ج) نقره                   د) پلاستيك

 

37

اگر ميله‌ي شيشه‌اي را با كيسه‌ي نايلوني مالش دهيم بارهاي توليد شده چگونه است؟

الف) شيشه بار (+) نايلون بار (-)                 ب) نايلون بار (+) شيشه بار (-)                  

ج) هر دو بار (+)                                          د) هر دو بار (-)

 

38

به این سوالات پاسخ تشریحی دهید.

بار الكتريكي چيست؟  

 

39

 مادّه باردار به چه ماده‌اي گفته مي‌‌شود؟  

 

40

چند نوع بار الكتريكي وجود دارد؟ نام ببريد.  

 

41

اگر ميله پلاستيكي را با پارچه ابريشمي مالش دهيم هر كدام چه نوع باري پيدا مي‌كنند؟  

 

42

دو قاعده در مورد بار‌هاي الكتريكي بيان كنيد.  

 

43

الكتروسكوپ (برق نما) چيست؟ 

 

44

ذرات تشكيل دهندة اتم كدامند؟ و هر كدام چه نوع باري دارند؟ 

 

45

چگونه با الكتروسكوپ مي‌توان فهميد ماده‌اي باردار است يا نه؟ 

 

46

هر كدام از ذرات موجود در اتم را با چه نمادي نشان مي‌دهند؟ 

 

47

كدام ذرات اتم در هسته قرار دارند؟ 

 

48

كدام ذرة اتم را مي‌توان به آساني از اتم جدا كرد؟ 

 

49

چرا اتم در حالت عادي خنثي است؟ 

 

50

چه موقع اتمي باردار مي‌شود؟ 

 

51

صاعقه چيست؟ 

 

52

دو راه باردار شدن اتم را نام ببريد. 

 

53

القاي بار الكتريكي يعني چه؟ 

 

54

برقگير چيست؟ 

 

55

منظور از جرقة الكتريكي چيست؟ 

 

56

منظور از تخلية الكتريكي چيست؟ 

 

57

اگر جسم رسانايي را در دست بگيريم بر اثر مالش باردار نمي‌شود؟ چرا؟ 

 

58

خطر صاعقه بيشتر در چه نقاطي است؟ 

 

59

صاعقه چه خطراتي دارد؟ 

 

60

برقگير چگونه از ساختمان در برابر صاعقه محافظت مي‌كند؟ 

 

61

جنس برقگير از چيست؟ 

 

62

رضا يك كت پشمي پوشيده بود، يك خط‌كش پلاستيكي را به آستين كت خود مالش داد. با توجه به ساختمان اتم بنويسيد كه:

الف- خط‌كش چه باري پيدا مي‌كند؟ چرا؟

ب- كت چه باري پيدا مي‌كند؟ چرا؟ 

 

63

مي‌خواهيم اتم سديم را داراي بار مثبت كنيم. كدام يك از كارهاي زير بايد انجام پذيرد؟ چرا؟

الف- تعداد الكترونهاي آن را افزايش مي‌دهيم.

ب- تعداد الكترونهاي آن را كاهش مي‌دهيم.

ج- تعدادي از پروتونهاي آن را از هسته جدا مي‌كنيم.

د- تعدادي از نوترونهاي آن را از هسته جدا مي‌كنيم.

 

64

سعيد بادكنك بارداري را به كلاهك الكتروسكوپ بدون باري نزديك كرد. او مشاهده كرد كه ورقه‌هاي الكتروسكوپ از هم دور شدند . از آنجايي كه شما مي‌دانيد بار الكتريكي بادكنك منفي است، مشخص كنيد كلاهك و ورقه‌هاي الكتروسكوپ به ترتيب چه نوع باري پيدا كرده‌اند؟ 

 

67

بادكنك باد شده‌اي را آويزان كرده آن را با پارچه پشمي مالش مي‌دهيم. ميله‌اي شيشه‌اي را به كيسه‌ي نايلوني مالش مي‌دهيم. اگر ميله‌ي شيشه‌اي باردار را به بادكنك باردار نزديك كنيم چه روي مي‌دهد؟ چرا؟ 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390ساعت 0:33  توسط  علی یوسفی  |